Algemene Voorwaarden 2018-12-07T14:43:50+01:00

Algemene voorwaarden Energique Zorg

(voor het leveren van coaching, training en workshops)

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Energique Zorg.
1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.
1.3 Overeenkomst: contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
1.4 Deelnemer / cliënt: de persoon die door de opdrachtgever is aangemeld of die zich heeft aangemeld voor een activiteit die voortvloeit uit de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden in samenwerking of, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, volledig te laten verrichten door derden. Dit zal in goed overleg met de opdrachtgever geschieden.
3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
3.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3.6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 3.7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 – Omvang verplichtingen

4.1. Met gebruiker gesloten overeenkomsten leiden voor gebruiker tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij gebruiker gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van gebruiker verlangd kan worden.
4.2. Voor zover gebruiker voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever is gebruiker uit haar verplichting ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 5 – Aanbiedingen en offertes

5.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
5.2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
5.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6 – Overmacht en aansprakelijkheid

6.1 Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte of andere verhindering van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen; storingen aan en/of verlies van apparatuur.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan vier weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4 Indien er bij opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan of als opdrachtnemer door de overmacht slecht gedeeltelijk aan de verplichting kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat deel van de reeds betaalde factuur te retourneren. Indien de opdracht nog niet geheel is betaald is opdrachtnemer gerechtigd de reeds voldane verplichting afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
6.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
6.6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
6.7 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 5.6 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
6.8 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de door haar gegeven adviezen en/of verrichtte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheid overgaat. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

Artikel 7 – Overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
7.3 Indien opdrachtnemer op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever vergoed volgende de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.
7.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hen ingeschakelde derden.
7.5 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar in het kader van de overeenkomst gebruikte producten. Hieronder mede verstaan: alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals offertes, trainingsmateriaal, oefeningen, rapporten, testen etc. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en opdrachtnemer
7.6 De overeenkomst komt tot stand na het retourneren van de ondertekende offerte.

Artikel 8- Annulering

8.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
8.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
8.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
8.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
8.5 Door Opdrachtnemer aangeboden trainingen, workshops, events en workshops vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal wordt per training, workshop, event, workshop in de voorgaande informatie aangegeven. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de desbetreffende dienst.
8.6 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden minimaal 7 dagen voor aanvang van de intake of de activiteit.
8.7 Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is € 95,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Eventueel mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen, mits dit binnen 6 weken voor aanvang schriftelijk wordt gemeld.

Artikel 9 – Gebreken, klachttermijn

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. In geval van een terecht bezwaar heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. Een bezwaar als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Facturering / betaling

10.1 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Er zal € 0,25 per gereden kilometer in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
10.2 Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een voorschotbetaling in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is.
10.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft voldaan.
10.4 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door de opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen 14 werkdagen na de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Na het verstrijken van 14 werkdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand van het totaalbedrag. In geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.5 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.
10.6 Opdrachten die zijn overeengekomen worden door opdrachtgever in het geheel per factuur voldaan bij aanvang van de opdracht tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Opdrachtnemer voldoet aan de gestelde termijn van de opdracht en voert de werkzaamheden binnen die termijn naar behoren uit.

Artikel 11 – Incassokosten

11.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
11.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 11.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op deze voorwaarden alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Bij geschillen zullen partijen trachten het geschil met behulp van een mediator op te lossen. Indien één van partijen desondanks niet bereid is een mediator in te schakelen of mediation heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
13.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing, dan in deze Algemene Voorwaarden opgenomen.
14.2 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
14.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits opdrachtgevers van lopende opdrachten daarvan op de hoogte worden gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2018.